این دوره مناسب چه اشخاصی نیست:

  • این دوره مناسب افرادی که فکر می کنند بدن سالم و بدون بیماری دارند، نیست.
  • این دوره مناسب افرادی که اندام متناسبی دارند و با وجود اینکه بیماری دیابت دارند، لذا به دنبال درمان نیستند، نیست.
  • این دوره برای افرادی که به دنبال اضافه وزن هستند مناسب نیست.
  • افرادی که دوست ندارند چربیهای بدن خود را از دست رهند وارد دوره نشوند.
  • اشخاصی که نمیتوانند سلامتی را به عنوان یک هدف ببینند و در مجموع سلامتی برای آنها در اولویت نیست در دوره شرکت نکنند.

فایل شماره یک:

 

فایل شماره دو:

 

فایل شماره سه:

 

فایل شماره چهار:

 

فایل شماره پنج:

 

فایل شماره شش:

 

فایل شماره هفت:

 

فایل شماره هشت:

 

فایل شماره نه:

 

فایل شماره ده:

 

ورود به دوره درمان دیابت